Provozní řád

Provozní řád Městského muzea a Infocentra

I. Základní ustanovení

1. Tento provozní řád je vydán za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu budovy Městského muzea a Infocentra, V Lukách 101, Mimoň a venkovního prostranství.

II. Přístupnost a stanovené vstupné

1. Městské muzeum a Infocentrum je veřejnosti přístupné v otevíracích dnech, a to:

Leden – březen:      zavřeno

Duben – září:            úterý až pátek:                     9,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 16,00

                                    sobota až neděle:                9,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 17,00

Říjen – prosinec:     pátek, sobota, neděle:       9,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 17,00

                                            

2. Vstupné do muzea je stanoveno Ceníkem, který je nedílnou součástí Provozního řádu Městského muzea a Infocentra

3. Výši vstupného na mimořádné výstavy v prostorách galerie navrhuje vedoucí odboru kultury a schvaluje Rada města Mimoň.

4. Přístup do muzeálních sbírek mimo stanovenou provozní dobu budovy muzea v bodě 1. je možné dojednat s pracovníkem muzea na tel. č. +420 725 854 377 nebo na e-mailové adrese: muzeum@mestomimon.cz

5. V případě pořádání mimořádných výstav nemusí být dodržena provozní doba uvedená v bodě 1. Pro tyto případy může být místostarostkou města Mimoň stanovena zvláštní provozní doba.

III. Instrukce pro návštěvníky

1. Dětem do 10 let věku je vstup umožněn pouze v doprovodu dospělých osob.

2. V expozicích je zakázáno:

  • dotýkat se bez povolení pracovníků muzea vystavených exponátů, jakož i vitrín
  • fotografovat a filmovat bez předem vydaného souhlasu
  • kouřit a manipulovat otevřeným ohněm ve všech prostorách muzea
  • jakýmkoliv způsobem poškozovat či ničit vnitřní vybavení muzea
  • konzumovat vlastní pokrmy a nápoje uvnitř budovy muzea
  • vstupovat do expoziční části se zvířaty. Zvířata je možné uvázat či zabezpečit po domluvě s pracovníky muzea na jimi schválených místech
  • vstupovat do muzea se znečištěným oděvem či obuví
  • vstupovat do muzea opilý či pod vlivem návykových látek
  • svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky.

3.Každý návštěvník je povinen se řídit pokyny pracovníků muzea. Při neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností sbírek, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu bez náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů a obecně právních předpisů.

4.Návštěvník, který svým zaviněním způsobí v muzeu jakoukoli škodu je povinen

ji plně nahradit dle platných zákonů a obecně právních předpisů.

5.Návštěvníci nesmí vstupovat do prohlídkové trasy objektu, expozic a výstav

s deštníky, kabelami, batohy, velkými zavazadly apod., a odloží si je na místo předem určené pracovníky objektu.

6. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo do návštěvní knihy, která je k dispozici v pokladně.

 IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento provozní řád schválila dne 24. 9. 2019 Rada města Mimoň usnesením

č. R19/658 nadpoloviční většinou hlasů členů rady města a nabývá účinnosti 01.10. 2019Tímto se ruší předchozí Provozní řád schválený 28. 11.2016 usnesením č. R16/1023.
2. Změna jakéhokoliv ustanovení provozního řádu může být provedena pouze usnesením Rady města Mimoň.

V Mimoni dne……………………….

Petr Král, starosta města

 

 Příloha provozního řádu:

 Ceník Městského muzea

1. Vstupné se stanovuje následovně: základní 40,- a snížené 20,-.

2.  Snížené vstupné do sbírek platí pro děti, studenty do 26 let na základě předložení průkazu, dále pak invalidy a důchodce nad 65 let. Při hromadné prohlídce škol (nad 10 dětí) se poskytne tzv. hromadné vstupné 10,- Kč/osoba (1 doprovodná osoba má vstupné zdarma). Rodinné vstupné do sbírek činí 100,- Kč (minimálně dvě dospělé osoby a tři děti do 15 let). Při vernisážích a klubových večerech je vybíráno pouze dobrovolné vstupné.

3. Výši vstupného na mimořádné výstavy v prostorách galerie navrhuje vedoucí odboru kultury a schvaluje Rada města Mimoň, jinak se řídí platným ceníkem pro Městské muzeum.

4. Změna jakéhokoliv ustanovení ceníku může být provedena pouze usnesením Rady města Mimoň

Petr Král, starosta města