Provozní řád

Provozní řád Městského muzea a Infocentra

I. Základní ustanovení

1. Tento provozní řád je vydán za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu budovy Městského muzea a Infocentra, V Lukách 101, Mimoň a venkovního prostranství.

2. Budova Městského muzea a Infocentra je nedílnou součástí Městského úřadu v Mimoni. Za provoz a technický stav budovy odpovídá odbor kultury Městského úřad v Mimoni (dále jen OK). Městské muzeum a Infocentrum není příspěvkovou organizací města Mimoň, není proto samostatnou účetní jednotkou. Financování provozu budovy je zajištěno z rozpočtu města, ze vstupného a z darů občanů, fyzických nebo právnických osob.

3. Za sbírky muzea zodpovídá organizačním řádem ke správě muzeálních sbírek pověřený zaměstnanec města Mimoň, se kterým byla sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti. Tento pracovník je povinen pečovat o chod a rozvoj muzea a vést evidenci sbírkového fondu Městského muzea.

II. Přístupnost a stanovené vstupné

1. Městské muzeum a Infocentrum je veřejnosti přístupné v otevíracích dnech, a to:

Pondělí:                     Zavřeno

Úterý až pátek:         9,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 16,00

Sobota až neděle:   9,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 17,00

2. Vstupné do muzea je stanoveno Ceníkem, který je nedílnou součástí Provozního řádu Městského muzea a Infocentra

3. Výši vstupného na mimořádné výstavy v prostorách galerie navrhuje vedoucí odboru kultury a schvaluje Rada města Mimoň.

4. Přístup do muzeálních sbírek mimo stanovenou provozní dobu budovy muzea v bodě 1. je možné dojednat s pracovníkem muzea na tel. č. +420 480 99 00 66 nebo na e-mailové adrese: muzeum@mestomimon.cz

5. V případě pořádání mimořádných výstav nemusí být dodržena provozní doba uvedená v bodě 1. Pro tyto případy může být Radou města Mimoň stanovena zvláštní provozní doba.

III. Instrukce pro návštěvníky

1. Dětem do 10 let věku je vstup umožněn pouze v doprovodu dospělých osob.

2. V expozicích je zakázáno:

  • dotýkat se bez povolení pracovníků muzea vystavených exponátů, jakož i vitrín
  • fotografovat a filmovat bez předem vydaného souhlasu
  • kouřit a manipulovat otevřeným ohněm ve všech prostorách muzea
  • jakýmkoliv způsobem poškozovat či ničit vnitřní vybavení muzea
  • konzumovat pokrmy a nápoje uvnitř budovy muzea
  • vstupovat do expoziční části se zvířaty. Zvířata je možné uvázat či zabezpečit

po domluvě s pracovníky muzea na jimi schválených místech

  • vstupovat do muzea se znečištěným oděvem či obuví
  • vstupovat do muzea opilý či pod vlivem návykových látek
  • svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky.

3. Každý návštěvník je povinen se řídit pokyny pracovníků muzea. Při neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností sbírek, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu bez náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů a obecně právních předpisů.

4. Návštěvník, který svým zaviněním způsobí v muzeu jakoukoli škodu je povinenji plně nahradit dle platných zákonů a obecně právních předpisů.

5. Návštěvníci nesmí vstupovat do prohlídkové trasy objektu, expozic a výstav s deštníky, kabelami, batohy, velkými zavazadly apod., a odloží si je na místo předem určené pracovníky objektu.

6. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo do návštěvní knihy, která je k dispozici v pokladně.

IV. Provoz

1. Využívání místností stanovuje vždy vedoucí OK.

2. Provoz Městského muzea a Infocentra musí být v souladu s pracovním řádem Městského úřadu v Mimoni a ostatními interními předpisy.
3. Vstup do zázemí je povolen pouze zaměstnancům Městského muzea a Infocentra a zaměstnancům OK.

4. V případě konání výstav či akcí, které pořádá město Mimoň, je vedoucí OK určen dozor výstavy, který zodpovídá za to, že nedojde k poškození nebo ztrátě zařízení místnosti, vystavených a uložených exponátů
5. V určených síních jsou instalovány stálé expozice a instalace příležitostných výstav.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento provozní řád schválila dne 28.11.2016 Rada města Mimoň usnesením č. R16/1023 nadpoloviční většinou hlasů členů rady města a nabývá účinnosti 01.12.2016.  Tímto se ruší předchozí Provozní řád schválený 10.03.2014 usnesením č. R14/162.

2. Změna jakéhokoliv ustanovení provozního řádu může být provedena pouze usnesením Rady města Mimoň.

V Mimoni dne……………………….

František Kaiser
starosta města